CRS מצלמות רחף בע”מ

הסכם בדבר תנאים סטנדרטים להשכרת ציוד ומתן שירותי כוח אדם (1993)

 

הואיל וחברת CRS מצלמות רחף בע”מ, הנה חברה אשר עיסוקה בהשכרת ציוד צילום, ציוד גריפ, רכב נושא ציוד וכן במתן שירותי כוח אדם (להלן : “החברה”).
והואיל והלקוח חפץ לשכור מהחברה מערכות ציוד, פרטי ציוד, לרבות שירותי כוח אדם.
והואיל ולחברה תנאים סטנדרטים להשכרת הציוד ולכל השירותים הנוספים המצוינים בנ”ל ואשר העתק מהם ניתן לכל מבקש.
והואיל ולחברה מחירון אשר העתק ממנו ניתן לכל מבקש (להלן: “המחירון”)

 

לפיכך הוסכם והותנה בין הלקוח והחברה כדלקמן:

 

1. הלקוח, בעצם חתימתו או ע”י חתימת בא- כוחו, או בחתימת שליח מטעמו על הזמנת העבודה, מסכים בזאת ומקבל במלואם את התנאים  המפורטים בהסכם זה.
2. כל פעולה שתעשה ע”י עובד החברה ו/או שכיר בחברה ו/או סוכן מטעמה והסוטה מהתנאים המפורטים בהסכם זה, לא יחייב את החברה, אלא אם נעשה בכתב ואושר ע”י מנהל החברה.
3. ציוד החברה המושכר ללקוח, יעמוד לרשותו של הלקוח ו/או למי מטעמו לבדיקה, לבחינה ולניסוי בטרם יילקח על ידו וחתימת הלקוח ו/או מי מטעמו על גבי הזמנת העבודה יהווה הוכחה מכרעת לקבלתו ולהימצאותו של הציוד במלואו כמפורט בהזמנת העבודה ובמצב תקין לשביעות רצונו של הלקוח.
4. החיוב בתשלום דמי השכירות לציוד יחל עם הוצאתו ויסתיים בתום תקופת השכירות המתוכננת ו/או עם החזרתו למחסני החברה בפועל, לפי המאוחר מביניהם, ובתנאי שהציוד יוחזר במלואו וימצא תקין כפי שקיבלו הלקוח.
5. הלקוח מתחייב שלא לעשות בציוד שימוש מעל המקובל ליום או ללילה עבודה מאחר ותימחורו מבוסס על 10 שעות עבודה ליום ומוסכם שניצולו של הציוד מעבר למקובל מפר את האיזון בחישוב העלות היומית כפי שנקוב במחירון החברה.
6. לקוח אשר יחרוג ויעשה שימוש בציוד מעל למקובל, יחויב בתשלום דמי שכירות גבוהים מהנקוב במחירון.
7. חיוב מופחת להשכרה על בסיס שבועי יחול על לקוח המיועד לעשות שימוש בציוד לתקופה שעולה על 10 ימים עוקבים ורצופים ושהוסכם על כך מראש בינו למנהל החברה.
8. הלקוח מתחייב שלא לעשות בציוד שימוש המסכן את תקינותו או שלמותו ולא להפקירו בדרך שיגרום לו נזק או אובדן, אלא אם קיבל על כך הלקוח את אישור מנהל החברה ולאחר שנועצו בחברת הביטוח כדי לעבות את פוליסת הביטוח ולאחר שקיבלו אישור על כך.
9. החברה מתחייבת כי במקרה של תקלה בציוד או בחלק ממנו, תחליפו החברה באחר אם ניתן ו/או תעשה ככל יכולתה לתקנו ובתנאי שיובא הציוד המקולקל למחסני החברה ע”י הלקוח ועל חשבונו.
10. החברה לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או פציעה שיגרמו ללקוח ו/או לחפץ או אדם מצד ג’ עקב שימוש בציוד החברה. וכן לא תהא החברה אחראית לנזק כספי או אחר שיווצר בגין הפסקת צילומים או הפסקת אירוע עקב תקלה במערכת הציוד או פריט אחר של החברה שהיה בשימושו של הלקוח אפילו הופעל ע”י טכנאי מטעם החברה.
11. החברה תאפשר ללקוח תיקון או החלפת ציוד שהתקלקל במקום אחר ותהא נכונה לשלם עבור התיקון או ההחלפה תשלום שהוסכם עליו מראש ושנעשה ע”י מי שהורשה מטעמה.
12. במקרה והציוד יאבד, יינזק, או יושמד יחויב הלקוח בתשלום דמי השכרה בהתאם לתעריף שנקבע בין החברה והלקוח, עד שיוחזר האבוד, יתוקן הניזוק, או שיוחלף בשווה ערך. במקרה כזה יחייב הלקוח בתשלום שלא יותר מסך החיוב על אותו ציוד לתקופה של 10 שבועות נוספים ממועד החזרתו המתוכנן, והתשלום הנ”ל לא יקוזז מתשלום הפיצוי לכיסוי האובדן או הנזק.
13. בתום תקופת השכירות  או בכל מועד אחר עליו יוסכם בכתב בין מנהל החברה ללקוח, יוצא ללקוח חשבון ובו נקוב מועד התשלום.
14. הלקוח מתחייב  לשלם לחברה ע”פ המועד הנקוב בחשבון או ע”פ הסכם שנעשה לגבי מועדי תשלום אחרים ובאים לא יעשה כן, מתחייב הלקוח לשלם לחברה על פיגור בתשלום ריבית של 2% לחודש, צמוד למדד או לדולר ארה”ב לפי הגבוה מביניהם.
15. באם יפר הלקוח התחייבות מהתחייבותו המפורטות בהסכם זה, ו/או אם לא יעמוד הלקוח בהתחייבויותיו הכספיות ע”פ שנקבע בין החברה ללקוח, תהא החברה רשאית לקחת לחזקתה את הציוד מהלקוח במהלך השימוש בו ולפני הסיום המתוכנן בשימוש בו.
16. החברה תהא זכאית מעת לעת לשנות ולתקן את המחירון או חלקים ממנו וללא מתן הודעה מוקדמת על כך.
17. שינוי המחירון או חלקים מממנו לא ישנו את המחיר שאותו ישלם הלקוח במהלך הפקה או אם נעשה עמו הסכם תשלום ע”פ המחירון הקודם.
18. על ביטול של ציוד, רכב וכוח אדם, בהודעה של 72 שעות לא יחול על הלקוח חיוב כלשהו. ביטול כזה בהתראה של 48 שעות יחייב את הלקוח ב- 50% מעלות ההזמנה וביטול של 24 שעות יחול חיוב מלא של ההזמנה.
19. שירותי כוח אדם
19.1 טכנאי או עובד מטעם החברה שמתפקידו יהיה לתת שירות ללקוח תחול עליו החובה לפעול ע”פ הוראותיהם של הלקוח או נציגיו או באי כוחו ולמלא את תפקידו במיומנות מרבית ובמלוא כשרונו.
19.2 על הלקוח תחול האחריות לבטיחותו, ביטחונו, רווחתו ונוחיותו של העובד/טכנאי.
19.3 המחיר בגין שרותיו של הטכנאי/העובד מטעם החברה יקבע מעת לעת ויחשב כתשלום עבור יום או ליל עבודה של א כוללים שעות נוספות ואש”ל. על עבודה ממושכת יקבע השכר מראש על בסיס שבועי.
19.4 יום עבודה או ליל עבודה של הטכנאי/העובד מטעם החברה יהיה בן 10 שעות שיכללו בתוכם את הגעתו של העובד ממקום מנוחתו למקום שיידרש לתת את שירותיו ועד חזרתו מהמקום בו עבד ועד למקום מנוחתו.
19.5 עבודה שתיקבע להתחיל אחרי 12:00 ותימשך מעבר לשעה 22:30 תיחשב כתעריף לילה, דהיינו 50% תוספת.
19.6 במהלך יום/ליל עבודה מתחייב הלקוח לתת לטכנאי/עובד מטעם החברה לפחות 2 הפסקות, אחת בת 20 דקות ואחת בת 60 דקות, הלקוח ידאג למזונו של העובד/טכנאי בהפסקות הנ”ל.
19.7 הלקוח לא יהיה ראשי לדרוש  מהעובד/טכנאי לעבוד יותר מ- 24 שעות הכוללות את זמן הגעתו של העובד מה ואל מקום מנוחתו.
19.8 הלקוח מתחייב לתת לעובד/טכנאי הפסקה של לא פחות מ- 11 שעות בין יום/ליל עבודה למשנהו.
20. ביטוח
20.1 על הלקוח החובה לבטח ציוד שישכור מהחברה בערך קינון. וכמו כן לבטח עובדים/טכנאים מטעם החברה.
20.2 ללקוח ניתנת אפשרות לבחור בין ביטוח כנגד כל הסיכונים לציוד אצל סוכן ביטוח מוכר לבין ביטוח הציוד ע”י החברה.
20.3 במקרה והלקוח יבחר בביטוח אצל סוכן מוכר, תספק החברה ללקוח את ערכי הציוד לצורך עריכת הביטוח והלקוח יוסיף את החברה כמוטבת בפוליסה למען תזכה בכספי התביעה באם תהייה כזאת.
20.4 במקרה והלקוח יבחר לבטח את הציוד דרך החברה יחויב הלקוח בתשלום נוסף בגובה של 10% ממחירו הנקוב במחירון. ובמקרה של נזק אובדן או שמד, לשלם לחברה את סכום ההשתתפות העצמית בסך של 1,000$ ארה”ב בגין כל תביעה בנפרד. וכן מתחייב הלקוח לסייע בידי החברה בתביעת חברת הביטוח ע”י הגשת ומתן דוחות על אירוע וצרוף כל האישורים והמסמכים הדרושים לשם כך.

ולראיה תהייה חתימתו של הלקוח או בא כוחו על גבי הזמנת העבודה.