CRS מצלמות רחף בע”מ

הסכם בדבר תנאים סטנדרטים להשכרת ציוד ומתן שירותי כוח אדם (2022)

 

הואיל וחברת CRS מצלמות רחף בע”מ, הנה חברה אשר עיסוקה בהשכרת ציוד צילום, ציוד גריפ, רכב נושא ציוד וכן במתן שירותי כוח אדם (להלן : “החברה”).
והואיל והלקוח חפץ לשכור מהחברה מערכות ציוד, פרטי ציוד, לרבות שירותי כוח אדם.
והואיל ולחברה תנאים סטנדרטים להשכרת הציוד ולכל השירותים הנוספים המצוינים בנ”ל ואשר מפורטים בהצעת מחיר אשר ניתנת לכל מבקש.

לפיכך הוסכם והותנה בין הלקוח והחברה כדלקמן:

1. הלקוח, בעצם חתימתו או ע”י חתימת בא- כוחו, או בחתימת שליח מטעמו על הצעת המחיר, מסכים בזאת ומקבל במלואם את התנאים  המפורטים בהסכם זה.
2. כל פעולה שתעשה ע”י עובד החברה ו/או שכיר בחברה ו/או סוכן מטעמה והסוטה מהתנאים המפורטים בהסכם זה, לא יחייב את החברה, אלא אם נעשה בכתב ואושר ע”י מנהל החברה.
3. ציוד החברה המושכר ללקוח, יעמוד לרשותו של הלקוח ו/או למי מטעמו לבדיקה, לבחינה ולניסוי בטרם יילקח על ידו וחתימת הלקוח ו/או מי מטעמו על גבי הצעת המחיר יהווה הוכחה מכרעת לקבלתו ולהימצאותו של הציוד במלואו כמפורט בהצעת המחיר ובמצב תקין לשביעות רצונו של הלקוח.
4. החיוב בתשלום דמי השכירות לציוד יחל עם הוצאתו ויסתיים בתום תקופת השכירות המתוכננת ו/או עם החזרתו למחסני החברה בפועל.
5. הלקוח מתחייב שלא לעשות בציוד שימוש מעל המקובל ליום צילום כפי שמפורט בהצעת המחיר .
6. לקוח אשר יחרוג ויעשה שימוש בציוד או בצוות מעבר למוסכם בהצעת המחיר יחויב בתשלום נוסף.
7. הלקוח מתחייב שלא לעשות בציוד שימוש המסכן את תקינותו או שלמותו ולא להפקירו בדרך שיגרום לו נזק או אובדן, אלא אם קיבל על כך הלקוח את אישור מנהל החברה ולאחר שנועצו בחברת הביטוח כדי לעבות את פוליסת הביטוח ולאחר שקיבלו אישור על כך.
8. החברה מתחייבת כי במקרה של תקלה בציוד או בחלק ממנו, תחליפו החברה באחר אם ניתן ו/או תעשה ככל יכולתה לתקנו בזמן סביר.
9. החברה לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או פציעה שיגרמו ללקוח ו/או לחפץ או אדם מצד ג’ עקב שימוש בציוד החברה. וכן לא תהא החברה אחראית לנזק כספי או אחר שיווצר בגין הפסקת צילומים או הפסקת אירוע עקב תקלה במערכת הציוד או פריט אחר של החברה שהיה בשימושו של הלקוח אפילו הופעל ע”י מפעיל מטעם החברה.
10. הלקוח ישא בעליות תיקון, אובדן או כל נזק אחר שיגרם לציוד כאשר ההציוד נמצמא במתחם הלקוח או במתחם באחריות הלקוח.
11. במקרה והציוד יאבד, יינזק, או יושמד יחויב הלקוח בתשלום דמי השכרה בהתאם לתעריף שנקבע בין החברה והלקוח, עד שיוחזר האבוד, יתוקן הניזוק, או שיוחלף בשווה ערך. במקרה כזה יחייב הלקוח בתשלום שלא יותר מסך החיוב על אותו ציוד לתקופה של 10 שבועות נוספים ממועד החזרתו המתוכנן, והתשלום הנ”ל לא יקוזז מתשלום הפיצוי לכיסוי האובדן או הנזק.
12. בתום תקופת השכירות או בסוף כל חודש, יוצא ללקוח חשבון עסקה, מועד התשלום כמופיע בהצעת המחיר ולא יאוחר מ 75 יום ממועד הוצאת חשבונית העסקה. חשבונית מס תנופק במועד התשלום.
13. הלקוח מתחייב  לשלם לחברה ע”פ המועד הנקוב בחשבון או ע”פ הסכם שנעשה לגבי מועדי תשלום אחרים ובאים לא יעשה כן, מתחייב הלקוח לשלם לחברה על פיגור בתשלום ריבית של 2% לחודש, צמוד למדד או לדולר ארה”ב לפי הגבוה מביניהם.
14. באם יפר הלקוח התחייבות מהתחייבותו המפורטות בהסכם זה, ו/או אם לא יעמוד הלקוח בהתחייבויותיו הכספיות ע”פ שנקבע בין החברה ללקוח, תהא החברה רשאית לקחת לחזקתה את הציוד מהלקוח במהלך השימוש בו ולפני הסיום המתוכנן בשימוש בו.
15. החברה תהא זכאית מעת לעת לשנות ולעדכן את המחירים והתנאים בהצעת המחיר וללא מתן הודעה מוקדמת על כך.
16. שינוי המחיר או התנאים לא יחלו על הפקה שקבלה הצעת מחיר שאושרה וכבר נמצאת במהלך צילומים.
17. על ביטול של ציוד, רכב וכוח אדם, בהודעה של 24-36 שעות לפי השעה שנקבעה להגעה כפי שנמסר לחברת CRS , באם לא נמסרה שעת הגעה לפי השעה 07:00 ביום הצילום המתוכנן : 35% מסך כל ההצעה.
18. בהודעה של פחות מ 24 שעות לפי השעה שנקבעה להגעה כפי שנמסר לחברת CRS , באם לא נמסרה שעת הגעה, לפי השעה 07:00 ביום הצילום המתוכנן מכל סיבה שהיא: החיוב בעלות מלאה מסך ההצעה
שירותי כוח אדם
18.1 טכנאי או עובד מטעם החברה שמתפקידו יהיה לתת שירות ללקוח תחול עליו החובה לפעול ע”פ הוראותיהם של הלקוח או נציגיו או באי כוחו ולמלא את תפקידו במיומנות מרבית ובמלוא כשרונו למעט במקרים וההוראה נוגדת את כללי הבטיחות של חברת CRS ו/או מסכנת את העובד או הציוד.
18.2 על הלקוח תחול האחריות לבטיחותו, ביטחונו, רווחתו ונוחיותו של העובד/טכנאי.
18.3 המחיר בגין שרותיו של הטכנאי/העובד מטעם החברה יקבע מעת לעת ויחשב כתשלום עבור יום עבודה שלא כוללים שעות נוספות ואש”ל.
18.4 יום עבודה או ליל עבודה של הטכנאי/העובד מטעם החברה יהיה בן 10 שעות מרגע יציאתו ממחסני CRS ועד חזרתו מהמקום בו עבד ועד למחסן CRS.
18.5 במהלך יום/ליל עבודה מתחייב הלקוח לתת לטכנאי/עובד מטעם החברה לפחות 2 הפסקות, שכל אחת לא פחות מ 20 דקות, הלקוח ידאג למזונו של העובד/טכנאי בהפסקות הנ”ל.
18.6 הלקוח לא יהיה ראשי לדרוש  מהעובד/טכנאי לעבוד יותר מהקבוע בחוק.
19. ביטוח
19.1 על הלקוח החובה לבטח ציוד שישכור מהחברה בערך כינון. וכמו כן לבטח עובדים/טכנאים מטעם החברה.
19.2 ללקוח ניתנת אפשרות לבחור בין ביטוח כנגד כל הסיכונים לציוד אצל סוכן ביטוח מוכר לבין ביטוח הציוד ע”י החברה.
19.3 במקרה והלקוח יבחר בביטוח אצל סוכן מוכר, תספק החברה ללקוח את ערכי הציוד לצורך עריכת הביטוח והלקוח יוסיף את החברה כמוטבת בפוליסה למען תזכה בכספי התביעה באם תהייה כזאת.
19.4 במקרה והלקוח יבחר לבטח את הציוד דרך החברה יחויב הלקוח בתשלום נוסף לפי עלות של  חברת הביטוח. ובמקרה של נזק אובדן או שמד, לשלם לחברה את סכום ההשתתפות כפי שמופיעה בפוליסת הביטוח. וכן מתחייב הלקוח לסייע בידי החברה בתביעת חברת הביטוח ע”י הגשת ומתן דוחות על אירוע וצרוף כל האישורים והמסמכים הדרושים לשם כך.

ולראיה תהייה חתימתו של הלקוח או בא כוחו על גבי הזמנת העבודה.